Έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – SDGs) 2022 – Σύνοψη στα ελληνικά

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και σε ποιο σημείο βρίσκονται στην Ελλάδα.

Έκθεση Εθελοντικής Αξιολόγησης της Ελλάδας σχετικά με τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ – SDGs) 2022 – Σύνοψη στα ελληνικά

Παρακάτω παρουσιάζονται οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και σε ποιο σημείο βρίσκονται στην Ελλάδα.

Στόχος 1:
Μηδενική Φτώχεια:

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Εφαρμογή μέτρων ανακούφισης απέναντι στις δυσμενείς επιπτώσεις της διεθνούς ενέργειας κρίση (2021).
 • Μέτρα για την καταπολέμηση των συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού.
 • Νόμος του 2019 για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας.
 • Νόμος (4738/20)για την αναδιάρθρωση χρέους και τη δεύτερη ευκαιρία.
 • Ανάπτυξη δικτύου 52 κέντρων ενημέρωσης και υποστήριξης δανειοληπτών.
 • Τοπικές Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΠΑΑ.
 • Στήριξη σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικούς φορείς για ζημιές από φυσικές καταστροφές.
 • Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». 2.000 € για κάθε παιδί που γεννιέται.
 • Εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Προστασία των αιτούντων άσυλο.

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Ίδρυση Δημόσιου Γραφείου Πίστωσης.
 • Υλοποίηση κρατικής στήριξης των δανείων κύριας κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών το 2022.
 • Εθνικό πρόγραμμα χρηματοοικονομικής παιδείας και χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.
 • Ανάπτυξη της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης για την κοινωνική προστασία το 2022.

Στόχος 2:
Μηδενική Πείνα

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Σύστημα διανομής τροφίμων και γευμάτων μέσω της ευρωπαϊκής βοήθειας στους απόρους.
 • Μαγειρευτά γεύματα και χρηματική βοήθεια (σε μετρητά) στους αιτούντες άσυλο.
 • Εθνικό σχέδιο επισιτιστικής πολιτικής.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία 2021-2025.
 • Μεταρρύθμιση «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροδιατροφικού τομέα».
 • Μεταρρύθμιση «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα».

Στόχος 3:
Καλή Υγεία και Ευημερία 

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).
 • Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας Υγείας (ιδρύθηκε το 2020).
 • Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, με τρεις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που θα δρομολογηθούν το 2021.
 • Ενθάρρυνση του Μητρικού Θηλασμού.
 • Πενταετές εθνικό σχέδιο δράσης για τη δημόσια υγεία.
 • Εθνικό Μητρώο Παιδικού Καρκίνου (ιδρύθηκε το 2020).
 • Πρόγραμμα «Κανένας μόνος στην Πανδημία» (2021).
 • Οικογενειακός γιατρός και πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (2017).
 • Πρόγραμμα «Πρόληψη στο σπίτι» για ανθρώπους απομακρυσμένων περιοχών.
 • Εθνική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας (ιδρύθηκε το 2021).
 • Πρωτοβουλία το 2021 για τη δημιουργία ασφαλών χώρων κατανάλωσης ναρκωτικών.
 • Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας.
 • Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής (2020).
 • Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030.
 • Συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Εθνικό Πρόγραμμα Προώθησης Φυσικής Άσκησης και Υγιεινής Διατροφής.
 • Προμήθεια δύο κινητών κλινικών υγείας (Ιούνιος 2022) για την παροχή εκτίμησης ηλικίας και βασικές υπηρεσίες υγείας σε ασυνόδευτα παιδιά.
 • Προγράμματα «Νοσηλεία κατ’ οίκον» και «Νοσοκομείο στο Σπίτι».

Στόχος 4:
Ποιοτική Εκπαίδευση

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Νόμος «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλων τομέων» (2021).
 • Υποχρεωτική εκπαίδευση από την ηλικία των 4, και εισαγωγή των αγγλικών στα προνήπια.
 • Θέσπιση του Εθνικού Συστήματος ΕΕΚ και Δια Βίου Μάθησης. Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε άνδρες και γυναίκες σε τεχνική, επαγγελματική και τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Ισότιμη εκπαίδευση, με έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες.
 • Ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία στην καλλιέργεια οριζόντιων/μαλακών και ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσω αξιολόγησης τους εκπαιδευτικού έργου των δασκάλων.
 • Προώθηση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης βιώσιμης ανάπτυξης, κλιματικής αλλαγής και των (ΣΒΑ).
 • Ολιστικά προγράμματα ενσωμάτωσης
 • Επιμορφωτικά προγράμματα για ανειδίκευτους ενήλικες

Μελλοντικά σχέδια:

 • Προώθηση βιωσιμότητας στην ανώτατη εκπαίδευση
 • Προώθηση καινοτομίας και εξωστρέφειας
 • Ενίσχυση προγραμμάτων ενσωμάτωσης και επιμόρφωσης μεταναστών και προσφύγων

Στόχος 5:
Ισότητα των Φύλων

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίας του εκλέγεσθαι.
 • Καθιέρωση υποχρεωτικών ποσοστών συμμετοχής των γυναικών σε διοικητικές θέσεις εταιριών (25%).
 • Υποχρεωτική συμπερίληψη γυναικών σε αθλητικά σωματεία/ενώσεις και στα διοικητικά τους συμβούλια (1/3).
 • Υποστήριξη για την εξασφάλιση εργασιακής ισορροπίας για γονείς και φροντιστές.
 • Στρατηγική καταπολέμησης ανθρώπινης διακίνησης.
 • Θέσπιση κυρώσεων για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.
 • Προγράμματα και μηχανισμοί για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας και παιδικής κακοποίησης.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Ενίσχυση της ισορροπίας της εργασιακής ζωής, της συμμετοχής των γυναικών στον εργασιακό τομέα, και προώθηση των κοινών οικογενειακών υποχρεώσεων (Πρόγραμμα δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στον χώρο εργασίας και πρόγραμμα «Νταντάδες στις γειτονιές»)

Στόχος 6:
Καθαρό Νερό και Αποχέτευση

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Χρηματοδότηση 2.485.000 € για την προμήθεια υγειονομικού υλικού και άλλων υπηρεσιών.
 • 2η αναθεώρηση στα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών για την επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτων.
 • Η 1η αναθεώρηση των Σχεδίων για τη διαχείριση κινδύνων πλημμύρας είναι σε εξέλιξη.
 • Το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων αναθεωρήθηκε πρόσφατα για να παρακολουθεί την ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτινων σωμάτων.
 • Σύσταση και λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος για την ετήσια συλλογή λειτουργικών και οικονομικών πληροφοριών των παρόχων υπηρεσιών ύδρευσης.
 • Έμφαση στις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα επιτρέπει την επαναχρησιμοποίηση του ανακτημένου νερού από κατάλληλα επεξεργασμένα αστικά λύματα στο πλαίσιο μιας κυκλική οικονομίας, με στόχο την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.
 • Εφαρμογή μια πιο βιώσιμης και οικονομικά αποδοτικής προσέγγιση για τη διαχείριση του νερού σε άνυδρα ελληνικά νησιά μέσω της εκτεταμένης χρήσης αφαλάτωσης.

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Επαναχρησιμοποίηση του νερού αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά λόγω των προσπαθειών για τη θέσπιση νέου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως με τη θέσπιση τον Ιούνιο του 2023 του ορόσημου Κανονισμού Ε.Ε 2020/741 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
 • Προώθηση νέων πολιτικών για την ανάπτυξη πιο βιώσιμων, ενεργειακά αποδοτικών γλυκών υδάτων μέθοδοι παραγωγής και προτύπων κατανάλωσης νερού.

Στόχος 7:
Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων.
 • Πρόγραμμα Επιδοτήσεων «Go Electric», για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης.
 • Σειρά Πολιτικών και Μέτρων για την αντιμετώπιση της Ενεργειακής φτώχειας και των Αυξανόμενων Τιμών της Ενέργειας.
 • Σειρά Πολιτικών και Μέτρων για την Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Δέσμευση Κυβέρνησης για Απολιγνητοποίηση.
 • Διασύνδεση Νησιών με την Ηλεκτρικό Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας.
 • Υιοθέτηση Πολιτικής από το Υπουργείο Άμυνας, για το Περιβάλλον, την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών προς την παραγωγή καθαρής Ενέργειας στα ελληνικά λιμάνια μέσω ΑΠΕ και την παροχή αυτής της ενέργειας σε σκάφη αναψυχής και κρουαζιερόπλοια.

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Νέα προγράμματα για την Ηλεκτρονική Κινητικότητα.
 • Μετριασμός της ενεργειακής φτώχειας μέσω της υποστήριξης των ΑΠΕ (μικρής κλίμακας), καθώς και την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος για την ενέργεια των ευάλωτων νοικοκυριών.

Στόχος 8:
Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη

Υπάρχουσα Κατάσταση:

 • Ολοκληρωμένο Πακέτο Ανακούφισης Δημοσιονομικών, Νομισματικών και Δημοσιονομικών Μέτρων τα τελευταία δύο έτη.
 • Σταδιακή δημιουργία Μηχανισμού για τη Διευκόλυνση της Χρηματοδότησης των ώριμων ιδιωτικών επενδύσεων μέσω Δανεισμού από το Ταμείο Ανάκαμψης.
 • Εφαρμογή ορισμένων μεταρρυθμιστικών έργων που χρηματοδοτούνται από το RRF της ΕΕ. Δημιουργία του «Ελληνικού Σχεδίου Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων».
 • Εκκίνηση προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».
 • Υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής τουρισμού με στόχο τη δημιουργία ενός μοντέλου βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού.
 • Στο πλαίσιο του (ΠΑΑ) 2014-2020, τέθηκαν μέτρα για την υποστήριξη των επενδύσεων στην γεωργική οικονομία, καθώς και την υποστήριξη των Τοπικών Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Στρατηγικών. Ν.4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας και τη Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Τουριστικής Ανάπτυξης 2021-2030.
 • Ολοκλήρωση της Ψηφιοποίησης του Ελληνικού Ναυτιλιακού Νηογνώμονα και των υπηρεσιών του. Ψηφιοποίηση διαδικασιών για τη σύσταση και έκδοση πιστοποιητικών ναυτιλιακής εταιρείας και δημιουργία του κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής «echarterparty».
 • Τροποποίηση, έως το τέλος του 2022, του Νομικού Πλαισίου για τις ελληνικές κρατικές ενισχύσεις.

Στόχος 9:
Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Έγκριση του Βιβλίο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το οποίο εισάγει τη νέα «Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική».
 • Δρομολόγηση (2021) του «Στρατηγικού Σχεδίου και Εθνικού Χάρτη για την Υλοποίηση του Building Information Modeling (BIM), το οποίο επιδιώκει να ενισχύσει την ψηφιοποίηση της κατασκευής και τη χρήση του BIM σε δημόσια κατασκευαστικά έργα.
 • «Εθνική Στρατηγική για τη Βιομηχανία» (2021).

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Ολοκλήρωση ενός ευρέος φάσματος Καινοτόμων και Βιώσιμων Υποδομών, σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας.
 • Επενδύσεις σε Δημόσιες Υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικό δίκτυο, μέσα μαζικής μεταφοράς).
 • Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Πλήρης εφαρμογή, έως το 2025, της μεταρρύθμισης σχετικά με την υπερέκπτωση φόρου για σκοπούς αναγνώρισης των δαπανών για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την πράσινη οικονομία και επενδύσεις ψηφιοποίησης.

Στόχος 10:
Λιγότερες Ανισότητες

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Το μερίδιο εισοδήματος του χαμηλότερου 40% του πληθυσμού έφτασε το 2018 στο 20%, ξεπερνώντας το ποσοστό του 2010 (19,8%), και παραμένει άνω του 20%.
 • Εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου για τους κατοίκους και τα προϊόντα νησιωτικών περιοχών.
 • Στρατηγική κοινωνικής ένταξης και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε δωρεάν περίθαλψη, εκπαίδευση, στέγαση και επαρκές τροφή.
 • Τροποποιήσεις του κώδικα ελληνικής ιθαγένειας και ψηφιοποίηση για την ταχύτερη απόδοση ιθαγένειας σε αυτούς που πληρούν τα κριτήρια.
 • Δυνατότητα συμμετοχής των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε προγράμματα κοινωνικής ένταξης.
 • Νόμος (4826/21) μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος και ψηφιοποίηση (e-EFKA).
 • «Εθνικό σχέδιο δράσης για τα άτομα με αναπηρία» του 2020, την «εθνική στρατηγική για την αποϊδρυματοποίηση», τον «προσωπικό βοηθό», (Κ.Δ.ΑΠ. – ΜΕ.Α.), κ.ά.
 • Δημιουργία «κάρτας αναπηρίας» για την γραφειοκρατική διευκόλυνση.
 • «Εθνική στρατηγική και σχέδιο δράσης για τους Ρομά 2021-2030».
 • «Εθνική στρατηγική για την ΛΟΑΤΚΙ+ ισότητα».

Μελλοντικά σχέδια:

 • Κωδικοποίηση ενός νέου νομοσχεδίου για τη μετανάστευση, δημιουργία κέντρων ένταξης μεταναστών.
 • Πρότζεκτ «Diversity awareness» και ενίσχυση του ρόλου του Παρατηρητηρίου Ισότητας.

Στόχος 11:
Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες

Υπάρχουσα κατάσταση και σχέδια:

 • 29% των ανθρώπων διαμένουν σε υπερπλήρη νοικοκυριά.
 • Αύξηση μεταξύ του 2010-2020. Σημαντική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
 • Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από σωματίδια. 21% των δημοτικών απορριμμάτων ανακυκλώθηκαν το 2019.
 • Αυξητική τάση ανακύκλωσης ανά τα έτη.
 • Συνέχιση του προγράμματος «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
 • Συνεργασία με ΜΚΟ και UNHCR για την ταυτοποίηση και στήριξη ασυνόδευτων και άστεγων ανηλίκων.
 • Νέα πολιτική για την μακροπρόθεσμη στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων.
 • Νέος νόμος (4759/20) για τον εκσυγχρονισμό χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας.
 • Ενσωματωμένη «εθνική χωροταξική στρατηγική» σε 5 επίπεδα (ειδικών κλάδων της οικονομίας, περιφερειακά, θαλάσσια, τοπικά αστικά, πόλης).
 • Υποχρεωτική η δημιουργία σχεδίων αστικής προσβασιμότητας, όπως και η δημιουργία ΣΒΑΚ.
 • Δημιουργία του «Αρχαιολογικού Κτηματολογίου» για την παρακολούθηση και προστασία των πολιτιστικών μνημείων.
 • Ενημέρωση του ΚΟΚ για την σωστή χρήση των οχημάτων μικροκινητικότητας.
 • Ξενοκράτης, κωδικό όνομα για το «Γενικό σχέδιο πολιτικής προστασίας», καθώς και πρόγραμμα AEGIS.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Κοινωνικές κατοικίες για τις πιο ευάλωτες ομάδες. Προγραμματίζεται η χρηματοδότηση από το RRF.

Στόχος 12:
Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Αυξητική τάση στην παραγωγικότητα των πόρων και την κατανάλωση από το 2010
 • Αυξημένη χρήση κυκλικών υλικών τα τελευταία έτη, κυρίως εξαιτίας της εφαρμογής της «στρατηγικής για την κυκλική οικονομία».
 • Υιοθέτηση και εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ για τα πλαστικά μίας χρήσης.
 • Υιοθέτηση ν.4819/21 για την εγκαθίδρυση ενός ενσωματωμένου πλαισίου για την διαχείριση των απορριμμάτων.
 • Υιοθέτηση του νέου «Εθνικού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία» το 2021.
 • Τριετές σχέδιο (2021-2023) για την προώθηση ενός πράσινου δημόσιου τομέα στις προμήθειες υπηρεσιών και προϊόντων.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Δημιουργία «πράσινων σημείων» και χώρων ανακύκλωσης για προώθηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης.
 • Νέα μέτρα για την μείωση της σπατάλης τροφίμων έως και 30% ως το 2030. Πλατφόρμα «οδηγιών για τις κυκλικές πόλεις» για το τοπικό επίπεδο.

Στόχος 13:
Δράση για το Κλίμα

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά την προηγούμενη δεκαετία.
 • Το «Εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα» υιοθετήθηκε το 2019, και τώρα αναθεωρείται για να εφαρμοσθούν οι στόχοι του ως το 2030.
 • «Εθνική μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050» για την επίτευξη των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού και την μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία.
 • Νέος κλιματικός νόμος που ολοκληρώθηκε και ψηφίστηκε.
 • 13 «Περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή».
 • Δημιουργήθηκε ο αριθμός 112 και βελτίωσε τις επικοινωνίες των εκτάκτων αναγκών.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Ανάπτυξη σχεδίου για την πολιτιστική κληρονομιά και την κλιματική αλλαγή.
 • Ένταξη βασικών διαστάσεων βιώσιμης χρηματοοικονομικής στο σχέδιο της «Αναπτυξιακής στρατηγικής για την Κεφαλαιαγορά της Ελλάδας».
 • Εφαρμογή του μέσου τεχνικής υποστήριξης (Κανονισμός 2021/240 της ΕΕ) για την πράσινη φορολόγηση.
 • Εφαρμογή νομοθετικών πρωτοβουλιών Ελλάδας και ΕΕ.

Στόχος 14:
Η Ζωή στο Νερό

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Οι περιοχές NATURA 2000 αποτελούν το 19,6% των χωρικών υδάτων της χώρας, ενώ το 97% των χώρων κολύμβησης έχουν εξαιρετική ποιότητα νερού.
 • Εθνική στρατηγική για τον θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό και θαλάσσια χωρικά σχέδια.
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το πρότζεκτ «Χαρτογράφηση των θαλάσσιων οικότοπων».
 • Πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο περιβάλλον.
 • Σταδιακή δημιουργία Εθνικής στρατηγικής για την ενσωματωμένη νησιωτική πολιτική σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Εφαρμογή των σχεδίων «Πολυετές εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, 2021-2030», «Εθνικό σχέδιο δράσης για την αλιεία μικρού επιπέδου» και δημιουργία και άλλων πολυετών σχεδίων.

Στόχος 15:
Ζωή στη Στεριά

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Αύξηση των περιοχών NATURA 2000 στα 2010’s.
 • Περιβαλλοντικός Νόμος 2020 και δημιουργία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
 • Μέχρι το 2023 θα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι δασικοί χάρτες (90%).
 • Σύστημα παρακολούθησης των δασικών περιοχών θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από το 2023.
 • Πιλοτική εφαρμογή το 2021 του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης και κανονική εκκίνηση το 2022.
 • Δράσεις μέσω του Εθνικού προγράμματος για την περιφερειακή ανάπτυξη (2014-2020).
 • Περιβαλλοντικά φιλικές κατασκευές υποδομών.
 • Ειδικές περιβαλλοντικές εκθέσεις για τις περιοχές NATURA 2000.
 • Πρωτοβουλία «Απάτητα Βουνά».

Μελλοντικά Σχέδια:

 • Ενίσχυση της πυρασφάλειας με 500 δασοπυροσβέστες «κομμάντο» στο δεύτερο τρίμηνο του 2022.

Στόχος 16:
Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • 58η θέση στο Δείκτη Αντίληψης για τη Διαφθορά της Διεθνούς Διαφάνειας.
 • Ψηφιακή διακυβέρνηση με βασικές αρχές τη διαφάνεια, την ισότητα, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την προσβασιμότητα (ν. 4727/2020).
 • Δημιουργία του γραφείου συλλογής και επεξεργασίας δικαστικών στατιστικών στοιχείων.
 • Δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και αντιμετώπισης κινδύνων.
 • Δημιουργία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ν.4622/2019).
 • Επανασύσταση του Εθνικού Συμβουλίου ενάντια στο Ρατσισμό και την Μισαλλοδοξία.
 • «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Παιδιών 2021-2023».

Μελλοντικά σχέδια:

 • Πρώτο «Εθνικό Σχέδιο ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση των Παιδιών (2022)».
 • «Εθνικό Σχέδιο ενάντια στη Διαφθορά (2022-2025)».
 • Μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη.

Στόχος 17:
Συνεργασία για τους Στόχους

Υπάρχουσα κατάσταση και μέτρα:

 • Δωρεά εμβολίων.
 • Χρήση ποσοτικών δεδομένων.
 • Δημιουργία ΣΒΑΚ στις πόλεις.
 • Παράδειγμα της κυκλικής οικονομίας της Μήλου.
 • Δημιουργία Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για το EuroVelo.
 • Πρωτοβουλίες και συνεργασίες για τη μετανάστευση.

Μελλοντικά σχέδια:

 • Συμβολή της Ελλάδας στη πρωτοβουλία EuroMed Justice.
 • Ολοκλήρωση και εφαρμογή από το Υπ.Οικ. του πράσινου προϋπολογισμού, προϋπολογισμού απόδοσης και μεταρρύθμιση της έκθεσης εξόδων.

Μοιράσου το άρθρο!